ΕλλάδαΚοινωνία

Σπίτια με Κοινωνική αντιπαροχή σε νέους μέχρι 39 ετών

2500 δικαιούχοι ηλικίας 18 έως 39 ετών θα μπορούν να διεκδικήσουν τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα μέσω του προγράμματος “Κοινωνική Αντιπαροχή” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αναφέρει  σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

        Γιάννης Δ. Οικονόμου - Βικιπαίδεια                                           
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα “Κοινωνική Αντιπαροχή” είναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Σπίτι μου» και αναφέρει:

Κοινωνική αντιπαροχή είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.  Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

διάβασε και αυτό  ΓΕΦΥΡΑ 2: Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι δικαιούχοι μισθωτές στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια. Στα ακίνητα που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μετεγγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολόγιο.

Ο μέγιστος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον ανάδοχο, προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση μετά από μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τον χρόνο που αντιστοιχεί στην ανάκτηση των δαπανών κατασκευής και το εύλογο εργολαβικό κέρδος. Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ τριάντα τοις εκατό (30%) και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της συνιδιοκτησίας.

Στην πρόσκληση για την επιλογή του αναδόχου περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

  • το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί επ’ αυτού,
  • οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,
  • τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,
  • οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Στην πρόσκληση μπορεί να περιγράφεται και ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται υποχρεωτικά προς δικαιούχους.

Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • ο βραχύτερος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου,
  • η εκμίσθωση περισσότερων κατοικιών προς δικαιούχους,
  • το ύψος του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται προς δικαιούχους, εάν αυτό δεν έχει ορισθεί στην πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2,
  • οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.
Facebook Comments Box

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: