Αττική

Γιώργος Παπανικολάου: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δήμου Γλυφάδας

Ορίστηκαν στο Δήμο Γλυφάδας με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου, για τη χρονική περίοδο από 18/1/2024 έως 17/1/2025,  εννέα Αντιδήμαρχοι. Συγκεκριμένα όπως αναφέρετε στην σελίδα του Δήμου Γλυφάδας.

1. Την κ. Αναστασία Αργυροπούλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εσόδων και Προγραμματισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Του Τμήματος Εσόδων και του Τμήματος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Διεύθυνσης Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με έμφαση στον προγραμματισμό της δράσης της δημοτικής αρχής, της επίτευξης συνεργασιών με φορείς και ιδίως την Περιφέρεια Αττικής και της ωρίμανσης διαδικασιών για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
 Εποπτείας και ελέγχου της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας, τα οποία έχουν σχετικές αρμοδιότητες.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.
2. Την κ. Ελεονώρα Μαρούλη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικού και Δημόσιας Υγείας και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 Της εποπτείας της εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και
των δημόσιων πολιτικών για την προστασία της δημόσιας υγείας.
ΑΔΑ: ΨΤΧΣΩ91-ΗΚΨ
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
3. Τον κ. Σπυρίδωνα Δήμου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου πλην του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη
λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
4. Την κ. Ελένη Δεναξά καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και
Αλληλεγγύης και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Του Τμήματος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
 Της παρακολούθησης και εποπτείας των θεμάτων κοινωνικής μέριμνας και
κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και της λειτουργία των σχετικών δημοτικών
δομών.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
5. Τον κ. Νικόλαο Τσαμπίρα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πόλης και
Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
6. Την κ. Γεωργία Βαμβακερού καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και της
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 Της παρακολούθησης και εποπτείας της εφαρμογής των πολιτικών του Δήμου
που αφορούν στη Νέα Γενιά.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
7. Τον κ. Σταύρο Γιακουμάκη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Του Τμήματος Πρασίνου της της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας,
Κίνησης και Πρασίνου.
 Της καθοδήγησης, εποπτείας και του συντονισμού των ενεργειών και δράσεων
των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων
κατασκευής και των εργασιών συντήρησης του πρασίνου στους κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου.
 Τον συντονισμό πρωτοβουλιών αναδάσωσης.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
8. Τον κ. Στυλιανό Κουρουπάκη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και
Εκδηλώσεων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη και εποπτεία των δομών πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας πλην του
Δημοτικού Ωδείου.
 Τον συντονισμό και την εποπτεία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Γλυφάδας.
 Της εύρυθμης λειτουργίας όλων των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων χειροτεχνίας, εκμάθησης, ενημέρωσης κλπ
που προσφέρει ο Δήμος στους δημότες.
 Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς
Αντιδημάρχους.
9. Τον κ. Ορέστη Τσάγκλα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Τεχνολογίας και Επικοινωνιών
της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 Του συντονισμού των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών
μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 Του εκσυγχρονισμού εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και
εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά
και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή
να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε με απόφαση του
Δημάρχου.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τα καθήκοντά του ασκεί
ο Δήμαρχος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Δήμου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
ΣΤ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους θα λαμβάνουν την
προβλεπόμενη αντιμισθία άπαντες, πλην των κ.κ. Αναστασίας Αργυροπούλου
και Σταύρου Γιακουμάκη.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν
υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Δήμου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου.

Facebook Comments Box

Απάντηση