ΑττικήΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Γιώργος Κουτελάκης: Ορισμός Αντιδημάρχων Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης  Γιώργος Κουτελάκης όρισε τους δημοτικούς συμβούλους που αναλαμβάνουν θέσεις Αντιδημάρχων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 61 και 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1
του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019
(Α’ 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του N. 5056/23.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 N.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την
αντιμισθία.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο
16 του Ν. 4674/2020 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 76, 86, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/ τ.Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Την υπ’ αριθ. 64436/2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 4821/τ.Β’/1.08.2023)
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας».
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 της Ε.Σ.Υ.Ε (Απόφαση
2846/Β4–461/21.04.2023 – ΦΕΚ 2802/τ.Β’/26.04.2023) για τον Δήμο Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 72.853 κατοίκους.
2
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/1999) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων –
Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
8. Την υπ’ αριθ. 5401/25951/27.3.2023 (ΑΔΑ: 90ΠΛ46ΜΤΛ6-ΡΧ2) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Οδηγός για την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης».
9. Την υπ’ αριθμ. 1237/94548/6.11.2023 (ΑΔΑ: 9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄163) για την αναμόρφωση του
συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.».
10. Το γεγονός ότι δεν εξαιρέθηκαν με την 103036/29.11.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΦΕΚ 6719/τεύχος Β’/30.11.2023) τα τρία (3) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δήμου μας α)
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, β) Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο
Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη, Δήμου Νέας Σμύρνης και
γ) Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης και καταργούνται αυτοδικαίως την
31.12.2023.
11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 5056/23 σύμφωνα με την οποία «Για κάθε ένα νομικό
πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε
σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
(Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των
αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1)
στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου
των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».
12. Την υπ’ αριθ. 1333/110822/27-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Αντιδήμαρχοι».
13. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Σμύρνης μπορούν να ορισθούν έως δώδεκα (12) Αντιδήμαρχοι εκ των
οποίων εννιά (9) έμμισθοι και τρεις (3) άμισθοι.
14. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 5187/τ. Β΄/6.10.2022).
15. Την υπ’ αριθμ. 516/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 36661/19.12.2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
17. Το υπ’ αριθμ 134/02.01.2024 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:
Μπορεί να είναι εικόνα νοσοκομείο και κείμενο
1. κ. Αδάπα Ευθαλία
Αντιδήμαρχο Συντονισμού Δημοτικού Έργου
Με ευθύνη τον Συντονισμό του Δημοτικού Έργου.
2. κ. Αναγνωστόπουλο Κωνσταντίνο
Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Νεολαίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρασίνου με ευθύνη την ανάπτυξη και συντήρηση του
Αστικού Πρασίνου. Επίσης θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτικών για τη
Νεολαία. Επιπροσθέτως, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα κοινωνικής ένταξης των νέων.
3. κ. Γαλανοπούλου Ελεονώρα
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,
Ανακύκλωσης και Πολιτικών Ανθεκτικότητας της πόλης στην Κλιματική Αλλαγή.
4. κ. Γιατζίδη Παναγιώτη
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης και των
συναφών δράσεων που αφορούν στην προαγωγή της Υγείας των πολιτών. Επιπλέον μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν τα παραπάνω θέματα.
5. κ. Γουρναρόπουλο Γεώργιο
Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Παιδείας, Σχεδιασμού ανέγερσης Σχολικών
Συγκροτημάτων, χωροταξικής κατανομής μαθητών, αναβάθμιση αύλειων χώρων, υλοποίηση
προγράμματος «Ανοικτά σχολεία στη Γειτονιά». Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες θεμάτων
Σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
6. κ. Δεκούλου Μαρίνα
Αντιδήμαρχο Λειτουργίας και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων και Φιλοζωίας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Λειτουργίας και Συντήρησης Σχολικών Μονάδων. Επίσης
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σχεδιασμού Προγραμμάτων δραστηριότητας των μαθητών μετά τη λήξη
4
του ωρολόγιου προγράμματος. Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του Συντονισμού και υλοποίησης
Φιλοζωικών δράσεων του Δήμου του αρ. 10 του ν.4830/21.
7. κ. Κασίμη Ελένη
Αντιδήμαρχο Παιδικών Σταθμών
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Σμύρνης
ήτοι των Τμημάτων του πρώην ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και του
πρώην ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών &
Νέων – Εθνική Στέγη» που περιήλθαν στο Δήμο.
8. κ. Καστόρη Θεόδωρο
Αντιδήμαρχο Αθλητισμού
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Αθλητισμού της πόλης και ειδικότερα η εποπτεία και
λειτουργία των αθλητικών δομών και υποδομών του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες
για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και συνεργασίας με τους Αθλητικούς
Συλλόγους της πόλης.
9. κ. Κουτετέ Αικατερίνη
Αντιδήμαρχο Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) καθώς και του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων ανάπτυξης των
λειτουργιών τους.
10. κ. Μάντζιο Θεόδωρο
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες θεμάτων Καθαριότητας και αποκομιδής στερεών αποβλήτων της
πόλης και ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Αποκομιδής, Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων και Εξοπλισμού και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας.
11. κ. Φερεντίνο Δημήτριο
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ΚΕΠ και Αναπηρικής Πολιτικής του Δήμου
Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για θέματα Αναπηρικής Πολιτικής του Δήμου, λειτουργίας Παιδικών
Χαρών, Πολιτικής Προστασίας και λειτουργίας ΚΕΠ.
5
Β. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από 16.01.2024 έως και 15.01.2025.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημάρχου, για λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί Αντιδήμαρχος που ορίζει με
ειδικότερη απόφαση.
Ε. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι εννιά (9) λαμβάνουν αντιμισθία ενώ οι δύο (2), κ. Αδάπα Ευθαλία
και κ. Φερεντίνος Δημήτριος είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης.

Facebook Comments Box

Απάντηση