Νεολαία

Erasmus+ – Ανάπτυξη ικανοτήτων (νεολαία)

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να συμβουλευτούν τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας στοχεύουν στα εξής:

 • προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών-εταίρων
 • βελτίωση της ποιότητας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού στις χώρες εταίρους και ενίσχυση των συνεργειών με εκπαιδευτικά συστήματα και την αγορά εργασίας
 • ενίσχυση νέων συστημάτων και προγραμμάτων μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας
 • προώθηση της διακρατικής μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στα εξής:

 • προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών του τομέα της νεολαίας και δημόσιων φορέων (στις χώρες-εταίρους)
 • προώθηση της συνεργασίας οργανισμών των τομέων της νεολαίας και της εκπαίδευσης μεταξύ τους καθώς και με επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας
 • ανάπτυξη των ικανοτήτων οργανισμών του τομέα της νεολαίας και σχετικών φορέων
 • ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, διακυβέρνησης και καινοτομίας, καθώς και του διεθνούς χαρακτήρα των οργανισμών του τομέα της νεολαίας
 • δρομολόγηση, δοκιμή και εφαρμογή πρακτικών εργασίας στον τομέα της νεολαίας, όπως επαγγελματική ανάπτυξη και μη τυπικές μέθοδοι μάθησης
 • προώθηση νέων μορφών κατάρτισης και νέων προσεγγίσεων όσον αφορά την εργασία στον τομέα της νεολαίας
 • προώθηση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της μάθησης από ομοτίμους με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των οργανώσεων νεολαίας.
διάβασε και αυτό  Διεξαγωγή Περιφερειακού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής FIRST® LEGO® League Αττικής !

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να υλοποιούν σχέδια για:

 • την ενθάρρυνση του πολιτικού διαλόγου, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
 • τη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεων για τη νεολαία (μέχρι δύο ημέρες)
 • τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • την ανάπτυξη εργαλείων πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων
 • την ανάπτυξη μεθόδων, εργαλείων και υλικού εργασίας, προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης καθώς και μέσων τεκμηρίωσης (όπως το Youthpass)
 • τη δημιουργία νέων μορφών υλοποίησης δράσεων για τη νεολαία και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων:

 • Τυπικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων (Περιοχές 5-13), που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των οργανισμών και ενδέχεται να περιλαμβάνουν δραστηριότητες κινητικότητας, και
 • Σχέδια που αφορούν τα Παράθυρα για τη Νεολαία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Περιοχή 1), που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας των οργανισμών μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας (που ενδεχομένως συμπληρώνονται από δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων).

Στις υλοποιήσιμες δραστηριότητες κινητικότητας περιλαμβάνονται:

Πώς λειτουργεί

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση πρέπει να είναι μέλη κοινοπραξίας αποτελούμενης από τρεις τουλάχιστον οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι χώρα του προγράμματος και μια άλλη να είναι επιλέξιμη χώρα-εταίρος.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Τα σχέδια πρέπει να διαρκούν από 9 μήνες έως 2 χρόνια. Ισχύουν διάφορα επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια αυτά θα βρείτε στον οδηγό του προγράμματος.

διάβασε και αυτό  Ο πρόσκοπος του κόσμου Κωνσταντίνος Δρακοπούλος Μαζί και Απέναντι με τον Δημήτρη Μπιζιώτα

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να συμβουλευτούν τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός προγράμματος του Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις δυνατότητες δημιουργίας ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

πηγή: https://ec.europa.eu

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d