3500 Συνέδρους Ζητά το ΚΙΝΑΛ

Tο Κίνημα Αλλαγής θα πραγματοποιήσει το έκτακτο συνέδριό του στις 30 και 31 Μαρτίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) στον Πειραιά. Σήμερα, λοιπόν, ο Γραμματέας του κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης εξέδωσε την εγκύκλιο για τον τρόπο που θα γίνει η εκλογή των 
συνέδρων, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στην συνεδρίαση της 3 Φεβρουαρίου. 

Ειδικότερα, η εκλογή συνέδρων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, με αντίτιμο 2 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός των εκλεγμένων ορίζεται στους 3.500 και κατανέμεται αναλογικά με βάση τον αριθμό μελών κάθε Τ.Ο. Όποιος πολίτης δεν είναι μέλος και επιθυμεί να λάβει μέρος στην εκλογή συνέδρων, μπορεί μέσω της σχετικής πλατφόρμας, να εγγραφεί στα μητρώα του κόμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου, με αντίτιμο 3 ευρώ Το εκλογικό μέτρο θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή, ωστόσο, εκτιμάται πως θα ορισθεί, 1 σύνεδρος προς περίπου 20 μέλη, ενώ γυναικείο φύλο, το μέτρο θα είναι μικρότερο, λόγω της ποσόστωσης. 

Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες των προσυνεδριακών διαδικασιών συγκροτούνται οι παρακάτω επιτροπές: Πολιτικής Εισήγησης Καταστατικού Οργάνωσης Συνεδρίου Στις παραπάνω επιτροπές ορίζονται ως συντονιστές μέλη της Ε.Γ. του Κινήματος Αλλαγής. Στο Τακτικό Συνέδριο συμμετέχουν: 

Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο μέτρο. Τον αριθμό τους καθορίζει η συμμετοχή. Εξασφαλίζεται επίσης το ποσοστό της ελάχιστης εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους, όπως ορίζεται στο καταστατικό.

 H πρόεδρος.

Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. 

Οι πρώην βουλευτές και οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα. 

Τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 

Οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι που είναι μέλη του φορέα. 

Οι πρόεδροι τριτοβάθμιων οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, αν δεν συμμετέχουν θεσμικά στην απερχόμενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

 Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών.

 Οι Επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων. 

Επιπλέον, με βάση την απόφαση της 4η συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, συμμετέχουν: 

Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες με τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής. 

Οι υποψήφιοι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής. 

Τα μέλη της Γραμματείας του Τομέα Οργανωτικού. 

Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ και της Επιτροπής Μητρώου. Εκλογικά κέντρα Σε ένα «Εκλογικό Κέντρο» μπορεί να εγκατασταθούν ένα ή και περισσότερα «Εκλογικά Τμήματα» και αντίστοιχες κάλπες. Όργανα για τη διαδικασία εκλογής Συνέδρων είναι: 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με επικεφαλής το μέλος της ΕΓ Χ. Πολυζωγόπουλο, που απαρτίζεται από: 

Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ Τα μέλη της Επιτροπής Μητρώου Ο ανά Ν.Ε. Υπεύθυνος που ορίζεται ο Γραμματέας της αντίστοιχης Ν.Ε Οι Εφορευτικές Επιτροπές. 

Σε όλα τα συλλογικά όργανα, που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι «Εφορευτικές Επιτροπές», δεν ισχύουν κανόνες απαρτίας. Κατά τη λήψη των αποφάσεων θα επιδιώκεται ομοφωνία. 

Αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του συλλογικού οργάνου. 

Για τις ανάγκες της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα με την ονομασία «kinimaallagis.gr» (στο εξής: «Ιστοσελίδα»), θα αναρτώνται όλες οι αναγκαίες αποφάσεις, πληροφορίες, οδηγίες και εγκύκλιοι. Εκλογικοί Κατάλογοι – Εκλογικά Κέντρα και Τμήματα 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα «Εκλογικά Κέντρα» (ένα για κάθε Τ.Ο.) που θα ανακοινώσει η Κ.Ε.Ε μετά από εισήγηση των αντίστοιχων Ν.Ε για κάθε περιοχή. Σε «Εκλογικά Κέντρα» Δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πολλά μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερα του ενός «Εκλογικά Τμήματα». Εκλογικοί Κατάλογοι – Εκλογικά Κέντρα και Τμήματα Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα «Εκλογικά Κέντρα» (ένα για κάθε Τ.Ο.) που θα ανακοινώσει η Κ.Ε.Ε μετά από εισήγηση των αντίστοιχων Ν.Ε για κάθε περιοχή. Σε «Εκλογικά Κέντρα» Δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πολλά μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερα του ενός «Εκλογικά Τμήματα». Αριθμός Συνέδρων Ο μέγιστος αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων ορίζεται στους τριάμισι χιλιάδες (3.500) και κατανέμεται αναλογικά με βάση τον αριθμό μελών κάθε Τ.Ο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, τα μέλη εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρία και ενιαίο εκλογικό μέτρο που ορίζεται ίσο με το συνολικό πλήθος των μελών του φορέα διαιρούμενο με το μέγιστο πλήθος των εκλεγμένων συνέδρων (3.500). 

Η κατανομή του μέγιστου πλήθους των εκλεγμένων συνέδρων του Συνεδρίου γίνεται ανά Τ.Ο. αναλογικά. Η κατανομή αυτή θα ανακοινωθεί από την Κ.Ε.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, ο τελικός αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων ανά Τ.Ο. καθορίζεται από τη συμμετοχή. Για κάθε 1/2 του εκλογικού μέτρου συμμετέχοντες στη διαδικασία, εκλέγεται ένας σύνεδρος για την Τ.Ο. Η τελική εκπροσώπηση της Τ.Ο. προκύπτει από το πλήθος των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία, διαιρούμενο με το 1/2 του εκλογικού μέτρου, με μέγιστο πλήθος το περιγραφόμενο στην ανωτέρω ενότητα. 

Σε περίπτωση δεκαδικού, αυτό στρογγυλοποιείται στο αμέσως χαμηλότερο ακέραιο. Προϋπόθεση για την εκλογή συνέδρου σε μία Τ.Ο. αποτελεί η κατ’ ελάχιστον συγκέντρωση αριθμού ψήφων ίσων με το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Σε κάθε Τ.Ο. διασφαλίζεται η κατ’ ελάχιστον εκπροσώπηση και των δύο φύλων στο 1/3 του πλήθους των εκλεγόμενων συνέδρων και το 10% νέων κάτω των 35 ετών, με την προϋπόθεση της συγκέντρωσης αριθμού ψήφων ίσων με το 1/3 του εκλογικού μέτρου, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το 1/3 των εκλεγμένων συνέδρων με εκπροσώπους κάποιου φύλου ή νέων κάτω των 35 ετών, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ανωτέρω προϋπόθεσης (της παραγράφου 6.4), τότε οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές. Σε περίπτωση δεκαδικού, αυτό στρογγυλοποιείται στον αμέσως κοντινότερο ακέραιο. 

Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει στην περίπτωση που ο αριθμός των συνέδρων ανά Τ.Ο. δεν ξεπερνά τον αριθμό δύο (2). Η εκπροσώπηση των οργανώσεων του εξωτερικού, θα αποφασιστεί σε συνεργασία της Κ.Ε.Ε. με τον Τομέα Απόδημου Ελληνισμού. Δικαίωμα ψήφου Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι αναγράφονται στο μητρώο μελών του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι την 15/2/2019 και ώρα 20.00. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επίσης 15/2/2019 τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής μπορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην «ιστοσελίδα» του Κινήματος Αλλαγής kinimaallagis.gr, να διορθώσουν – επικαιροποιήσουν – συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο μητρώο μελών. 

Η κάθε νέα εγγραφή συνοδεύεται από καταβολή αντιτίμου τριών (3) ευρώ. Μετά από την ημερομηνία αυτή το μητρώο μελών οριστικοποιείται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. και αποστέλλεται σε όλες τις Ν.Ε. το τελικό μητρώο μελών της ανά Τ.Ο που θα είναι και οριστικός εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίον θα διεξαχθεί η διαδικασία εκλογής συνέδρων. 

Για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου όλα τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής θα καταβάλλουν δύο (2) ευρώ. Υποψηφιότητες Οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για εκλογή του ως Σύνεδρος για το «Συνέδριο». 

Η υποβολή υποψηφιότητας από τα γραμμένα στο μητρώο μέλη κατατίθεται είτε μέσα από την «Ιστοσελίδα» είτε στις κατά τόπους Ν.Ε που θα τις διαβιβάσουν στην Κ.Ε.Ε. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει τα μεσάνυχτα της 20 Φεβρουαρίου 2019. 

Η προθεσμία απόσυρσης ή παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα λήγει την δωδεκάτη (12η ) μεσημβρινή της 22 Φεβρουαρίου 2019. Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην «Ιστοσελίδα» και θα αποσταλεί στις Ν.Ε. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 27 Φεβρουαρίου 2019. Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

πηγή: https://toprotovioli.blogspot.com

Facebook Comments Box

Απάντηση