Κοινωνία

Σύνταξη ακόμα και με οφειλές μέχρι 20000 προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Σύνταξη και σε όσους χρωστούν, καταβάλλουν, υπό προϋποθέσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία, με μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων να έχουν μπει σε εφαρμογή. Η αύξηση του ανώτατου ορίου σε κάποιες κατηγορίες αλλά και η αποσύνδεση του ορίου από το είδος της οφειλής δίνουν τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους ασφαλισμένους να ανοίξουν την πόρτα εξόδου στη σύνταξη.

Όπως τονίζει στη «Βραδυνή της Κυριακής» η δικηγόρος Άσπα Παπαθανασοπούλου, που είναι ειδική σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου: «Ένα ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων που επιθυμούν να λάβουν σύνταξη είναι αυτό της ύπαρξης οφειλής ασφαλιστικών εισφορών ή ποσών από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 4798/2021:

 1. Τροποποιήθηκαν τα όρια των οφειλών που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
 2. Διευρύνθηκαν οι κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους και η οφειλή τους υπό προϋποθέσεις να εξοφλείται τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη.

Πιο συγκεκριμένα, ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι), επιστήμονες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, ιατροί, υγειονομικοί, μηχανικοί, εργολήπτες), που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, μπορούν, πλέον, να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης. Μέχρι σήμερα, όσοι όφειλαν για τις ανωτέρω αιτίες ποσό από 15.000 ευρώ και πάνω, δεν μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση και να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξης.

Σημαντική επιμέρους ρύθμιση της διάταξης αποτελεί και η πρόβλεψη ότι και για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον τέως ΟΑΕΕ ισχύει το συνολικό όριο των 20.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αιτίας οφειλής. Μέχρι σήμερα, εμπόδιζε τη συνταξιοδότηση η ύπαρξη χρέους ποσού υψηλότερου των 14.202 από κύρια οφειλή, ακόμη και εάν το συνολικό ποσό της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν υπερέβαινε τις 20.000 ευρώ.

Τέλος, οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τον τέως ΟΓΑ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ακόμη και εάν οφείλουν συνολικό ποσό μεγαλύτερο από 4.000 και έως 6.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Το συνολικό ποσό της οφειλής μέχρι των ανωτέρω ορίων κατά περίπτωση παρακρατείται τμηματικά σε δόσεις από τη σύνταξη. Ως ανώτατος αριθμός δόσεων ορίζονται οι 60 δόσεις. Προσοχή: το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες κ.λπ., και 30 ευρώ για τους αγρότες.

διάβασε και αυτό  Παράταση τηλεργασίας μέχρι 31 Ιανουαρίου

Διαδοχική ασφάλιση

Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα που απονέμει τη σύνταξη, και εάν στη σύνταξη συμμετέχει ο πρώην ΟΓΑ το επιμέρους ποσό οφειλής εντάσσεται στο όριο των 6.000 ευρώ.

Εάν το ποσό οφειλής είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ –ή ειδικά για τους προερχόμενους από τον τέως ΟΓΑ από 6.000 ευρώ– ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής να εξοφλήσει το υπερβάλλον. Σε αντίθετη, δε, περίπτωση η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων που δεν μπορούσε να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω οφειλής, έχει τώρα αυτή τη δυνατότητα. Ο δρόμος ανοίγει τόσο λόγω της αύξησης του ανωτάτου ορίου σε κάποιες κατηγορίες όσο και λόγω της αποσύνδεσης του ορίου από το είδος της οφειλής (λαμβανομένου υπόψη ότι ο μέσος όρος των προσαυξήσεων στις οφειλές αγγίζει ποσοστό 20% του συνολικού ποσού οφειλής).

Επτά ενδεικτικά παραδείγματα:

 1. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνταξιοδότησή του συμμετέχει και ο τέως ΟΑΕΕ ως προηγούμενος φορέας, στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 18.500 ευρώ (εκ του οποίου ποσό 14.800 αφορά κύρια εισφορά και ποσό 3.700 αφορά πρόσθετα τέλη). Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και να παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οφειλή του σε 60 δόσεις (με μηνιαίο ποσό δόσης 308,33 ευρώ), παρά το γεγονός ότι η οφειλή κύριας εισφοράς υπερβαίνει το ποσό των 14.202
 2. Ασφαλισμένος που προέρχεται από τον τέως ΟΑΕΕ, στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 22.300, του οποίου ποσό 17.840 αφορά κύρια εισφορά και ποσό 4.460 αφορά πρόσθετα τέλη. Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 2.300 και να παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 333,33 ευρώ.
 3. Ασφαλισμένος που προέρχεται από τον τέως ΟΓΑ (στον οποίο έχει οφειλή ποσού 7.100) θα χρησιμοποιήσει για τη συνταξιοδότησή του και χρόνο ασφάλισης από τον τέως ΟΑΕΕ (στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 12.800). Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 1.100 που υπερβαίνει το ανώτατο όριο οφειλής προς τον τέως ΟΓΑ. Και να παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΟΓΑ τόσο το υπόλοιπο της οφειλής του ως προς τον φορέα αυτό όσο και το σύνολο της οφειλής του προς τον ΟΑΕΕ σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 313,33 ευρώ.
 4. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ, στο οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 16.250 ευρώ. Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, και το σύνολο της οφειλής του να παρακρατηθεί τμηματικά από τη σύνταξη σε 60 δόσεις με μηνιαίο ποσό δόσης 270,33 ευρώ.
 5. Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν η οφειλή ανέρχεται σε ποσό 24.100 ευρώ, θα πρέπει ο αιτούμενος τη σύνταξη ασφαλισμένος να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 4.100. Στη συνέχεια, θα παρακρατηθεί τμηματικά από το φορέα του το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις, με μηνιαίο ποσό δόσης 333,33 ευρώ.
 6. Ασφαλισμένος που προέρχεται από τον τέως ΟΓΑ, έχει οφειλή σε αυτόν ανερχόμενη σε 1.650 ευρώ και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Το συνολικό ποσό της οφειλής του θα παρακρατηθεί σε 55 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ που έχει ορισθεί ως κατώτατο όριο της μηνιαίας δόσης για τον τέως ΟΓΑ. Αντίστοιχα, εάν στο παράδειγμα αυτό ο ασφαλισμένος προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ ή από τον τέως ΟΑΕΕ και η οφειλή ανέρχεται συνολικά σε 2.700 ευρώ, θα γίνει εξόφλησή της σε 54 δόσεις των 50 ευρώ κάθε μία (αυτό είναι το κατώτατο όριο ποσού δόσης για τους εν λόγω ενταχθέντες φορείς).
 7. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ, στο οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 14.500 ευρώ από εισφορές, και για να συνταξιοδοτηθεί θα αναγνωρίσει με εξαγορά πλασματικό χρόνο τέκνων με κόστος 8.496 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 2.996 ευρώ (που υπερβαίνει το ποσό των 20.000). Ακολούθως, θα παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 333,33 ευρώ».
διάβασε και αυτό  Βάσεις 2020: Πώς θα δω σε ποια σχολή έχω περάσει – Αναλυτικά βήματα

Εργασιακό: Οι 7 μεγάλες αλλαγές που πέρασαν από τη Βουλή

Δέσμη αλλαγών μπαίνει σε εφαρμογή στην αγορά εργασίας, με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Τετάρτη από τη Βουλή. Ειδικότερα, οι επτά κομβικές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

 1. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με ατομική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν για ένα διάστημα του έτους μέχρι 10 ώρες την ημέρα χωρίς την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης. Ωστόσο, για αντίστοιχο διάστημα του ίδιου έτους θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι 6 ώρες την ημέρα ή να παίρνουν ρεπό ή μεγαλύτερη άδεια.
 2. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μεταβολή στο χρόνο απασχόλησης: ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, διάλειμμα, υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, άδειες, υπερωρίες. «Πρεμιέρα» του νέου μέτρου θα γίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις, και σταδιακά η ρύθμιση θα επεκτείνεται και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 3. Υπερωρίες. Αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο στις 150 ώρες το χρόνο και εξισώνεται σε Bιομηχανία και λοιπούς κλάδους. Παράλληλα, αυξάνεται η αμοιβή για τις υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης. Ειδικότερα, η αμοιβή ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80%)
 4. Απεργίες. Πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας. Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: Yγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης.
 5. Συνδικαλιστικός νόμος. Οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους. Η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, η βασιμότητα του οποίου θα κρίνεται από τα Δικαστήρια, ενώ καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (που έκρινε έως τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών)
 6. Τηλεργασία. Διασφαλίζεται το δικαίωμα του τηλεργαζόμενου να απέχει από την παροχή εργασίας εκτός ωραρίου και κατά τη διάρκεια των αδειών του. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλίδες για τους τηλεργαζόμενους και, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η χρήση της κάμερας από τον εργοδότη για τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού. Επίσης, προβλέπεται πως η τηλεργασία επιβάλλεται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας του εργαζομένου, μπορεί να εισάγεται μονομερώς
 7. Άδεια σε νέο πατέρα. Κάθε εργαζόμενος πατέρας πλήρους απασχόλησης δικαιούται άδειας πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης η άδεια πατρότητας είναι δέκα εργάσιμες ημέρες.
διάβασε και αυτό  Συνέντευξη του Γιάννη Μπαλάφα, στην ιστοσελίδα Documento

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Την Τετάρτη 23 Ιουνίου και ώρα 11:00, συνεδριάζει υπό την…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: