Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί του θέματος «Προβλήματα σχετικά με την Ναυταθλητική Μαρίνα και την Παραλία» κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Παρατάξεων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Καθορισμός Συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2020 για ευπαθείς ομάδες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου – αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής αγωγής και άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Συμπλήρωση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος στην με αρ. 296/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Εκμίσθωση χώρων στην πλατεία Δαβάκη για εγκατάσταση, λειτουργία καρουζέλ και παιδικού τραίνου κατά τον εορτασμό Χριστουγέννων 2019 στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Κ.Ε.Π.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11. Έγκριση Σχεδίων Τροποποιημένων Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων Α/Α (1) και Α/Α (2) της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002039, με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρεια Αττικής μαζί με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της Πράξης που αφορούν το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό της Πράξης (Υποέργο 1 και 2) και
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των Σχεδίων Τροποποιημένων Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων Α/Α (1) και Α/Α (2) της Πράξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στην Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Facebook Comments Box

Απάντηση