Οι γιορτές πλησιάζουν. Ποια είναι τα πρόστιμα του ΚΟΚ για έναν οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ;

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (όπως ισχύει έως σήμερα) απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική του ικανότητα.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα ασκήσουν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό των οδηγών οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, οι οδηγοί υποχρεούται να δέχονται τον έλεγχο. Όποιος οδηγός αρνηθεί να υποβληθεί σε έλεγχο διαπίστωσης οινοπνεύματος στο αίμα με κάθε μέθοδο (αιμοληψία-αλκοολόμετρού) τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω των 1,10 g/l σύμφωνα με την μέθοδο της αιμοληψίας και τιμωρείται με φυλάκιση 2 μηνών, χρηματικό πρόστιμο 1200 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες ( υποάρθρο 7γ’ άρθρο 42 ΚΟΚ). Όποιος οδηγός αρνηθεί να υποβληθεί σε έλεγχο για την διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση ποσοστού τέτοιου που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης από 3 έως 6 μήνες (υποάρθρο 9 άρθρου 42 ΚΟΚ).

Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται ως εξής:

α) Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

β) Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

δ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατά εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι Ανακριτικός υπάλληλος.

Facebook Comments Box

Απάντηση