ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Για να θεωρηθουμε Έξυπνη πόλη, θα πρέπει να εγκατασταθεί ελεύθερο wi-fi σε πολλά κεντρικά σημεία της πόλης και σε δημοτικά κτίρια.
Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα κι ακόμα και το wi fi στο δημοτικό κατάστημα υπολειτουργεί.
Γιατί αδιαφόρησε για την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να μπουν σημεία Wi Fi στην Καλλιθέα, ο κ Δήμαρχος όταν 117 Δήμοι στην Ελλάδα ανακοινώθηκε προ ημερών ότι εγκρίθηκαν να έχουν free WiFi και να παρέχουν σε κατοίκους & επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, χάρη στην χρηματοδότηση της ΕΕ.
Αντίθετα ενώ μπορούσε να έχει δωρεάν και ευρεία κάλυψη προτίμησε να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με 74.36 μόνο για το Δημαρχείο, τις Πλατείες Δαβάκη και Κύπρου, τους σταθμούς Ηλεκτρικού Η.Σ.Α.Π. Καλλιθέας και Ταύρου, το Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθέας “Γρηγόρης Λαμπράκης”, το Κολυμβητήριο, τα κλειστά Γήπεδα “Μελίνα Μερκούρη” – “Εθνικής Αντίστασης” – “Άτλαντος” και “Εσπέρου”, τα ανοιχτά γήπεδα πλησίων ΗΣΑΠ Ταύρου καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Γιατί αυτή η άσκοπη σπατάλη πόρων κε Δήμαρχε;
ΣΧΕΤΙΚΑ
Καλλιθέα 30 / 10/ 2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αριθ. Απόφασης : 864 ΔΙΕΥΘΥΝΣH :Οικονομική ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών & Αποθηκών ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Ματζαγριωτάκη 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Aικ.Παπασπύρου ΤΗΛΕΦΩΝΟ :213.2070.383 FAX :213.2070.385 ΕMAIL :a.papaspyrou@kallithea.gr Θέμα : Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ σε εκτέλεση της απόφασης 351 /2018 απόφασης Ο.Ε., ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.362,80 €, η ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλλιθέας, ύστερα από κανονική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στη συνολική δαπάνη
ποσού των 74.362,80 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους βαρύνοντας συγκεκριμένα
τους κωδικούς πίστωσης με στοιχεία :
Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ
10.6162.0004 Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του
Δήμου Καλλιθέας
74.362,80
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εξοπλισμός /Υπηρεσία Τεμ. Κόστος Σύνολο
Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης εσωτερικού χώρου 2,4 & 5 GHz 250 χρήστες – Πίνακας 4 10
Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης εσωτερικού χώρου 2,4 & 5 GHz 500 χρήστες – Πίνακας 2 4
Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης εξωτερικού χώρου 2,4 & 5 GHz 250 χρήστες – Πίνακας 3 15
Εξοπλισμός δικτύου πρόσβασης εξωτερικού χώρου 2,4 & 5 GHz 500 χρήστες – Πίνακας 1 4
Κατασκευή δικτύου κορμού 1
Δρομολογητής δεδομένων (Gateway) 1
Κεντρικός Ελεγκτής Ασύρματου Δικτύου Πρόσβασης 1

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και εγκατάστασης συσκευών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης 30
Πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών Help Desk 1
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτυακής εφαρμογής συλλογής αλλά και παρουσίασης των δεδομένων και των δεικτών “City WiFi Panel” 1
TEXNIKH EKΘΕΣΗ
Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Α.1 Περιβάλλον του Έργου – Υφιστάμενη Κατάσταση
Στο Δήμο Καλλιθέας δεν λειτουργεί Δημόσιο Ασύρματο Δίκτυο πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet),
. Το δίκτυο θα προσφέρει δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, στο
πλαίσιο της εξοικείωσης με τις ασύρματες τεχνολογίες και το Internet. Θα καλύπτει περιοχές
ενδιαφέροντος στο Δημαρχείο, στις Πλατείες Δαβάκη και Κύπρου, στους σταθμούς Ηλεκτρικού Η.Σ.Α.Π.
Καλλιθέας και Ταύρου, το Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθέας “Γρηγόρης Λαμπράκης”, το Κολυμβητήριο, τα
κλειστά Γήπεδα “Μελίνα Μερκούρη” – “Εθνικής Αντίστασης” – “Άτλαντος” και “Εσπέρου”, τα ανοιχτά
γήπεδα πλησίων ΗΣΑΠ Ταύρου καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Ο κάθε πολίτης θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν με το Internet και να
εξοικειωθεί με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση μέσω του φορητού υπολογιστή του, ενώ κάθεται σε
ένα παγκάκι ή σε ένα καφέ της περιοχής. Η πρόσβαση θα είναι πολύ απλή, αρκεί κανείς να επιλέξει το
ασύρματο δίκτυο με το σχετικό SSID (Kallithea Free WiFi) στις επιλογές των ασυρμάτων δικτύων. Η
ταχύτητα ασύρματης διασύνδεσης θα είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ενώ η χωρητικότητα της γραμμής κάθε
σημείου με το Internet θα είναι ταχύτητας 100 Mbps (download) / 50 Mbps (upload).
A.2 Σκοπός – στόχοι – κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου
Αντικείμενο του παρόντος Έργου αποτελεί:
• Η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου κεντρικού και
περιφερειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση στην Καλλιθέα σημείων ασύρματης ευρυζωνικής
πρόσβασης, με στόχο τουλάχιστον την πρόσβαση στο διαδίκτυο των πολιτών / επισκ

φωτο: http://aftodioikisi.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση