Νέα Καλλιθέας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Στην παρ. 1 του άρθ.1 του Π.Δ. 12 (ΦΕΚ/Α/18/2005) ορίζεται ότι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Στην παρ. 1 του αρθρ.1 του Ν.3377/05(ΦΕΚ/Α/202/2005) ορίζεται ότι : «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται ή άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ/Α/30).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. σε ένα μήνα από την 31η Ιανουαρίου. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το δημοτικό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Νομικό πλαίσιο: Άρθρο 1 της K1-164/2011KYA (ΦΕΚ 275/Β), παράγραφοι 1,5,6,7,8 και 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α), παραγρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α), παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α) και παραγρ. 1,5,6,7,8 και 9 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α).

Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή» και στη συνέχεια της παρ. 5 του 1 αρθ. του ως άνω νόμου αναφέρεται ότι : «Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση».

διάβασε και αυτό  Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ Καλλιθέας είναι κοντά μας με DELIVERY!

Ερωτήματα προς Δήμαρχο Καλλιθέας

  • ασκείται ή όχι υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα;
  • Οι παραγωγοί κατέχουν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου;
  • H διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται υποχρεωτικά ή κατά την κρίση  της δημοτικής αρχής ατομικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί υπαίθριο εμπόριο;
  • Μπορεί μια Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να ανατρέπει την κείμενη νομοθεσία για άσκηση υπαίθριου εμπορίου ;
Facebook Comments Box

Απάντηση