Εθνική Τράπεζα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 31.07.2019, η οποία αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13), και εξέλεξε έξι (6) νέα Μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων ορίστηκαν από την ΤΓΣ ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
–    κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
–    κ. Δημήτριος Καποτόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
–    κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:
–    κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
–    κα. Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
–    κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
–    κ. Claude Piret, Μέλος
–    κ. Andrew McIntyre, Μέλος
–    κ. John McCormick, Μέλος
–    κ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλος
–    κ. Wietze Reehoorn, Μέλος
–    κα. Elena Ana Cernat, Μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
–    κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: https://www.capital.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση