Εγκρίθηκε η λεωφορειακή γραμμή Ζωγράφου – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Κατεχάκη

Την έγκριση λειτουργίας της λεωφορειακής Γραμμής Ζωγράφου-Σταθμός ΜΕΤΡΟ Κατεχάκη της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ζωγράφου, αποφάσισε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Για το θέμα είχε καταθέσει Κοινοβουλευτική Ερώτηση ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, επισημαίνοντας ότι η έναρξη λειτουργίας της εν λόγω Γραμμής θα εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες που κατοικούν ή θέλουν να μετακινηθούν από και προς τις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή, ενώ θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής.

Απαντώντας στο αίτημα του κ. Σπανάκη το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων προϋποθέσεων, η Υπηρεσία του Υπουργείου προχώρησε στην επεξεργασία και σύνταξη σχεδίου Απόφασης, για την εκτέλεση του προτεινόμενου συγκοινωνιακού έργου Γραμμή 1 Ζωγράφου (κυκλική) και Γραμμή 2 Ζωγράφου – Σταθμός Μετρό Κατεχάκη (express) από τον Δήμο Ζωγράφου, η οποία υπογράφηκε άμεσα».

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την
παράγραφο 17 του άρθρου 6 του Ν.2669/1998 (Α΄283) «Οργάνωση και λειτουργία των
Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων», οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας της Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμης Εταιρείας (ΟΑΣΑ ΑΕ) μπορούν να εκτελούν
συγκοινωνιακό έργο με αστικά λεωφορείο μέσα στα όριά τους, είτε μεμονωμένα είτε σε
συνεργασία με άλλους όμορους Δήμους ή Κοινότητες στα όρια αυτών. Η ανάθεση εκτέλεσης
του έργου αυτού γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, που εκδίδεται
μετά από πρόταση της ΟΑΣΑ ΑΕ.

Η εκτέλεση αυτού του συγκοινωνιακού έργου πραγματοποιείται μετά από συγκοινωνιακή
μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας που εκπονείται από τον ενδιαφερόμενο Δήμο και εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΟΑΣΑ ΑΕ. Στις αναθέσεις συγκοινωνιακού έργου στους
ΟΤΑ, σύμφωνα με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, δεν περιλαμβάνονται:

α) οι κύριοι συγκοινωνιακοί
άξονες που συνδέουν τους Δήμους με το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά,

β) οι διαδημοτικοί
άξονες που συνδέουν τα κέντρα διαφόρων Δήμων μεταξύ τους και το συγκοινωνιακό έργο σε
αυτούς τους διαδημοτικούς άξονες παρέχεται από τους Εκτελεστικούς Φορείς ΣυγκοινωνιακούΈργου,

γ) όλες οι συγκοινωνιακές γραμμές που συνδέουν απευθείας τους διάφορους Δήμους
ή Κοινότητες με την Αθήνα ή τον Πειραιά,

δ) κάθε συγκοινωνιακή γραμμή που εκτελείται με
μέσα σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ΜΕΤΡΟ) και ημισταθερής τροχιάς
(ηλεκτροκίνητα λεωφορεία).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 1. κγ του άρθρου 5 του Ν.3920/2011 (Α΄33)
«Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις», οι ΟΤΑ ή οι συγκοινωνιακοί Φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στην
ΟΑΣΑ ΑΕ κάθε σχέδιο εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που παρέχουν
προς λήψη σύμφωνης γνώμης από την ΟAΣΑ ΑΕ. Η ΟΑΣΑ ΑΕ υποχρεούται στην περίπτωση
αυτή να διατυπώσει τη γνώμη της μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτήν
του σχεδίου εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η γνώμη της ΟΑΣΑ ΑΕ είναι σύμφωνη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΑΣΑ ΑΕ υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών την υπ. αρ.
πρωτ. 351/ΠΡ-ΔΣ/03.05.2019 πρόταση για την έγκριση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από
τον Δήμο Ζωγράφου για τη λειτουργία δύο (2) γραμμών («Ζωγράφου (κυκλική) και
«Ζωγράφου – Σταθμός Μετρό Κατεχάκη (express)») στη βάση της υπ. αρ. πρωτ. 7520/12-04-
2019 αίτησης του ανωτέρω ΟΤΑ και της εγκεκριμένης από το ΔΣ της ΟΑΣΑ ΑΕ συγκοινωνιακής
μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας που εκπόνησε ο ενδιαφερόμενος Δήμος.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προχώρησε άμεσα στην
επεξεργασία της σχετικής πρότασης της ΟΑΣΑ ΑΕ και διαπίστωσε, ειδικώς σε ό,τι αφορά τη
θιγόμενη την Ερώτηση Γραμμή 2 «Ζωγράφου – Σταθμός Μετρό Κατεχάκη (express)», ότι αυτή
εισέρχεται στο υπερτοπικό δίκτυο άλλου όμορου Δήμου, εν προκειμένω του Δήμου Αθηναίων,
και ως εκ τούτου έχριζε της σχετικής έγκρισης από το αρμόδιο Όργανο του Δήμου Αθηναίων
για τη διέλευση Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ζωγράφου από τμήμα του οδικού του
δικτύου.

Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία του Υπουργείου με το υπ. αρ. πρωτ. Α-41639/1857/03-07-2019
έγγραφό της προς την ΟΑΣΑ ΑΕ και τους Δήμους Ζωγράφου και Αθηναίων ενημέρωσε για την
ανάγκη κοινοποίησης σε αυτήν της εγκριτικής Απόφασης του Δήμου Αθηναίων για τη διέλευση
της προτεινόμενης Γραμμής 2 από το υπερτοπικό δίκτυο του Δήμου προκειμένου, εν συνεχεία,
να εκδοθεί η εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών της παρ. 17 του
άρθρου 6 του Ν.2669/1998 (Α’ 283).

Στις 09-12-2019 κοινοποιήθηκε στις Υπηρεσίες μας, από τον Δήμο Ζωγράφου, η υπ. αρ.
1374/18-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΦΟΩ6Μ-ΗΔΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αθηναίων με την οποία εγκρίνεται η διέλευση Γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου
Ζωγράφου («Ζωγράφου – Σταθμός Μετρό Κατεχάκη») από οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Αθηναίων (οδοί Θηβών, Φωκίδος, Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων,
Κανελλοπούλου), σύμφωνα με την υπ. αρ. 72/2019 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή, πλέον, όλων των εκ του νόμου
απαιτούμενων προϋποθέσεων, η Υπηρεσία του Υπουργείου προχώρησε στην επεξεργασία και
σύνταξη σχεδίου Απόφασης, για την εκτέλεση του προτεινόμενου συγκοινωνιακού έργου
(Γραμμή 1 «Ζωγράφου (κυκλική)» και Γραμμή 2 «Ζωγράφου – Σταθμός Μετρό Κατεχάκη
(express)») από τον Δήμο Ζωγράφου, η οποία υπογράφηκε άμεσα και από τις 28-01-2020 έχει
τεθεί σε ισχύ (αρ. ΥΑ Α-43115/1924, ΑΔΑ: Ψ2Κ9465ΧΘΞ-0ΘΕ).

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Κρέμου 123 & Φιλαρέτου) «ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: