Νέα Καλλιθέας

Διαγωνισμός Δήμου Καλλιθέας για τις Ασφαλτοστρώσεις Οδών

Στην διαδικασία νέας ασφαλτόστρωσης προχωρά ο Δήμος Καλλιθέας και για αυτό προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019», προϋπολογισμού 1.000.000 €. (πλέον ΦΠΑ 24%) Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr (ΑΡΧΙΚΗ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της σύμβασης και το ΤΕΥΔ.
3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/04/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 06/04/2021.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 09/04/2021 και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (20.000€) με ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 09/05/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

διάβασε και αυτό  Παραίτηση Βόμβα Τρύφων Μπουγά

περισσότερα στη σελίδα του Δήμου Καλλιθέας

Facebook Comments Box

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: