Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:30,βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Τροποποίηση της με αρ. 612/26.11.2018 ( ΑΔΑ: 61ΨΑΩΕΚ-ΜΟ1) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Αποδοχή παραίτησης του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση χορήγησης αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (ενός ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού χαρτοπαιξίας) εντός καταστήματος καφενείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Ματζαγριωτάκη 52, ιδιοκτησίας του κ. Τ. Π.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Χρονική επέκταση/παράταση εν ισχύ συμβάσεων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

12. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση τέταρτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

17. Έγκριση μελών καλλιτεχνικού συνόλου ΜΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018-2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 418/2012).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στο πρόγραμμα AMIF (Asylum Migration and Integration Fund) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-1ου ορόφου) επί της οδού Σπάρτης αρ. 102 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Ανδρομάχης αρ. 192 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 09/2018 απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Επιτροπής Παρακολούθησης -Παραλαβής της σύμβασης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

πηγή: http://www.kallithea.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση