Δήμους σε ρόλο… ΔΕΚΟ, ΤΑΙΠΕΔ και Ανωνύμων Εταιρειών φέρνει ο “Κλε…

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Στον τομείς της ενέργειας, της αξιοποίησης δημοσίων αγαθών, της κοινής ωφέλειας αλλά και της εμπορίας καυσίμων επεκτείνει τις δυνατότητες επιχειρηματικής δράσης των Δήμων, αλλά και των Περιφερειών ο νόμος του “Κλεισθένη”.

Αυτό καθίσταται σαφές από την εφαρμοστική εγκύκλιο του εν λόγω νόμου την οποία εξέδωσε το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Έτσι, όχι μόνο το “κεντρικό” κράτος, του οποίου την ισχυρή παρουσία στην οικονομία και την απασχόληση υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά και το τοπικό “κράτος”, δηλαδή οι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βρίσκεται στο επίκεντρο της ασκούμενης πολιτικής.

Αυτό, εξάλλου, φάνηκε και από τις πρόσφατες μαζικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας των δήμων.

Πλέον, έρχεται η κυβέρνηση να ενισχύσει και την  παρουσία των Δήμων και στον επιχειρηματικό στίβο, σε νέα, μάλιστα, πεδία. Συγκεκριμένα, με τον “Κλεισθένη”:

-Επεκτείνεται η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α΄ (σ.σ. Δήμοι)  και β΄ βαθμού (Περιφέρειες)  σε νέα Νομικά Πρόσωπα Αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας

-Προβλέπεται συμμετοχή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού σε Νομικά Πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών.

-Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων.

Πιο αναλυτικά, με τον “Κλεισθένη”, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προβλέπεται:

1) Επέκταση της  δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού σε νέα Νομικά Πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια.

Έτσι, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, οι  ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μπορούν, κατ΄εξαίρεση των περιοριστικών ρυθμίσεων των άρθρων 107 και 194 του ν.3852/2010 (87/Α΄), να συνιστούν αυτοτελώς (μονομετοχική) ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους ΟΤΑ του ίδιου ή άλλου βαθμού ή Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε επιχειρηματικό σχήμα με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας εφόσον έχει ως  αντικείμενο τουλάχιστον μία εκ των αναφερομένων δραστηριοτήτων του τομέα της ενέργειας.

Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των δήμων και των περιφερειών.

2) Συμμετοχή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών”.

Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού αποκτούν, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ,  για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν σε κομβικούς παράγοντες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής τους σε σχήματα αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, διαμορφώνοντας παράλληλα δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής θέσης τους και περαιτέρω αναβάθμισης του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

 Οι  Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να συνιστούν αυτοτελώς (μονομετοχική) ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α. του ίδιου ή άλλου βαθμού, σε επιχειρηματικό σχήμα με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας με ειδικό σκοπό:

α) Την απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου.

β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

3) Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών μικρών νησιωτικών δήμων.

Έτσι, σύμφωνα, με το ΥΠΕΣ,  επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα, δεδομένου ότι ο πολύ μικρός πληθυσμός των μικρών νησιωτικών δήμων καθιστούσε απαγορευτική την εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, με τις δυσχέρειες που αυτό συνεπάγεται ως προς τους όρους διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων τους, να συνιστούν μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες με μοναδικό αντικείμενο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός της χωρικής τους εμβέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργεί αντίστοιχη ιδιωτική επιχείρηση εντός των ορίων τους.

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, τις διαδικασίες ελέγχου της συνδρομής τους καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτημα, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε νησιωτικό δήμο.

πηγή: http://www.capital.gr

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΜΠΟΥΓΑ…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: