Απορρίφθηκε η πρόσκληση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ως φωτογραφική Περιέγραψε την πρόσκληση που έγινε για θέση ειδικού συνεργάτη δημάρχου το Ελεγκτικό Συνέδριο και επέρριψε την νομιμότητα της πρόσληψής του.
Συγκεκριμένα με την Πράξη 170/2018 το Ε.Σ. απεφάνθη ότι η προηγηθείσα δημόσια γνωστοποίηση, με την οποία καθορίζεται ως προσόν πρόσληψης η κατοχή μόνο πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. Τμήματος Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αλλοδαπής, αποκλείει την προσέλευση πτυχιούχων άλλων Σχολών ή άλλων Τμημάτων Σχολών Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., οι οποίοι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας διαθέτουν τις γνώσεις που απαιτεί το αντικείμενο της συγκεκριμένης προς πλήρωση θέσης (επικουρία της δημοτικής αρχής περί θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου), που, και ως εκ του εύρους του, θα μπορούσε να παρασχεθεί και από πτυχιούχους Α.Ε.Ι., χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο λόγος για τον οποίο αναζητήθηκε ως προσόν πρόσληψης μόνο το συγκεκριμένο πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών. Ειδικότερα, καλώντας ο Δήμος επιστήμονες και άλλων Σχολών Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, θα επέτρεπε την ανταπόκριση περισσότερων κατάλληλων υποψηφίων για τη θέση αυτή, θα επιτύγχανε επιστημονικό δυναμικό ευρύτερων προσόντων και σφαιρικής γνώσης και θα εξασφάλιζε ειδικό συνεργάτη με ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στην οικεία επιστήμη και ισχυρότερο επιστημονικό υπόβαθρο.

Facebook Comments Box

Απάντηση